Документи

Учебна 2018/2019 година

ЕТИЧЕН КОДЕКС 2018-2019

Правилник за дейността на ПТГ

Правилник за вътрешен трудов ред

План на комисията за квалификационна дейност

План на комисията за проекти

План на комисията по чествания и съхраняване паметта на училището

План на МО – професионална подготовка

План на комисията по трудова безопасност и охрана на труда

План при зимни условия

План на Методическо обединиение – Общообразователна подготовкаО

Свободни места

Учебни планове – 2018-2019 година

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ

Учебна 2017-2018 година

Стратегия за развитие на ПТГ – 2017-2018

План към стратегията на ПТГ 2017-2018

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности

правилник ЗБУТ 

Правилник за дейността на ПТГ

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА 2017

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2017 2018

ЕТИЧЕН-КОДЕКС-2017-2018

Правила за стипендии на учениците – 2017г

Форми на обучение – дневна, задочна и самостоятелна форма. / Формите на обучение са приети с решение на Педагогически съвет с протокол №16/04.09.2017г./

Организация на дейностите в училищното образованиеК

Свободни места за учебната 2017-2018 година

Мерки за повишаване качеството на образование – 2017-2018

Мерки за противодействие на тероризма-ПЛАН

Правила – екскурзии

Националната телефонна линия за деца

Алгоритъм за прилагане механизма за действие при тормоз и насилие

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТ НА МО – 2017-2018 – актуализиран

План квалификационна дейност – Актуализиран