Документи

Учебна 2019/2020 година

Свободни места – 2019/2020

Актуализация-ПВТР-2020

ПЛАН НА ЗАСЕДАНИЯТА НА Педагогически съвет

ПРАВИЛА-ЧОВЕШКИ-РЕСУРСИ-ПТГ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

План за контролната дейност на ЗДУД-2019-2020

План на комисията по безопасност на движение по пътищата

Годишен план за дейността 2019-2020

План за организиране, провеждането, отчитането на квалификацията

Дневен режим за учебната 2019/2020 година

План при зимни условия

Програма – наставничество-2019/2020

Правилник за вътрешен трудов ред-2019/2020г

Изпълнение на дейности към СТРАТЕГИЯТА-2019-2020

План за насърчаване на грамотността

Правилник за дейността на ПТГ – 2019/2020г

Правилник – пропусквателен режим

П Л А Н ЗА СИГУРНОСТ И МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА

План на комисията по чествания и празници

ПЛАН НА КОМИСИЯ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Учебна 2018/2019 година

ЕТИЧЕН КОДЕКС 2018-2019

Правилник за дейността на ПТГ

Правилник за вътрешен трудов ред

План на комисията за квалификационна дейност

План на комисията за проекти

План на комисията по чествания и съхраняване паметта на училището

План на МО – професионална подготовка

План на комисията по трудова безопасност и охрана на труда

План при зимни условия

План на Методическо обединиение – Общообразователна подготовкаО

Свободни места

Учебни планове – 2018-2019 година

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ

Учебна 2017-2018 година

Стратегия за развитие на ПТГ – 2017-2018

План към стратегията на ПТГ 2017-2018

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности

правилник ЗБУТ 

Правилник за дейността на ПТГ

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА 2017

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2017 2018

ЕТИЧЕН-КОДЕКС-2017-2018

Правила за стипендии на учениците – 2017г

Форми на обучение – дневна, задочна и самостоятелна форма. / Формите на обучение са приети с решение на Педагогически съвет с протокол №16/04.09.2017г./

Организация на дейностите в училищното образованиеК

Свободни места за учебната 2017-2018 година

Мерки за повишаване качеството на образование – 2017-2018

Мерки за противодействие на тероризма-ПЛАН

Правила – екскурзии

Националната телефонна линия за деца

Алгоритъм за прилагане механизма за действие при тормоз и насилие

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТ НА МО – 2017-2018 – актуализиран

План квалификационна дейност – Актуализиран