Твоят час 2016/2017

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС)

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Професионална техническа гимназия предлага участие в следните клубове:

    Клубове по интереси: „Краезнание“ (с ръководител Валентина Георгиева) и „С компас и раница“ (с ръководител Лидия Серафимова).

    Клубове за преодоляване на обучителни затруднения: Математика (с ръководител Величка Парушева), БЕЛ (с ръководител Елена Венева) и Френски език (с ръководител Василка Богоева).

Публични изяви по проект „Твоят час“ 2016/2017 година