Техник на компютърни системи

  • Специалност: Компютърна техника и технологии
  • Професионално направление: Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
  • Разширено изучаване на английски език
  • Срок на обучение: 5 години
  • Степен на образование: средно
  • Степен на професионална квалификация: трета
  • Балообразуване: удвоена оценка от НВО по Български език и литература и Математика; оценките от Свидетелството за основно образование по Информационни технологии и География и икономика
  • Какво ще учим?Обучението по специалността дава професионални компетенции за инсталиране на системен и специализиран софтуер за работа на компютърна система според нейната конфигурация, инсталиране приложен софтуер според изискванията на клиента, предаване на компютърната система в завършен вид, тестване, диагностициране и отстраняване проблеми и дефекти в компютърните системи и периферните устройства и други. Учениците получават комплексна подготовка в двете направления – хардуер и софтуер, което им дава възможност да бъдат активни участници в компютъризацията на всички отрасли-туризъм, транспорт, комуникации, банково дело и други. • Професионална подготовка в областта на компютърните и информационните технологии; • Работа с програмни продкти в областта на електрониката; • Теоретична и практическа подготовка за асемблиране на компютърна система; • Възможност за ползване на специализиран софтуер;
  • Реализация: Възможност за реализация в частни и държавни предприятия и фирми в областта на телекомуникациите и компютърните технологии;